MENU
Zarejestruj Zaloguj

Regulamin sklepu i-presta.com

§1 Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.i-presta.com

 • 1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.i-presta.com (zwany dalej: Sklep internetowy i-presta.com), jest prowadzony przez Filip Ostrowski

 • 1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  a) adres pocztowy: Wyczółkowskiego 34d, 80-147 Gdańsk
  b) numer telefonu: tel.: +48 50 777 01 73
  c) adres poczty elektronicznej: office@i-presta.com

 • 1.4 Regulamin sklepu internetowego i-presta.com umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.i-presta.com w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 • 2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 

 • 2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • 2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 • 2.4. Usługodawca/Sprzedawca – i-presta.com pod adresem www.i-presta.com prowadzony przez Filip Ostrowski REGON: 221987682, NIP: 9571018937

 • 2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.i-presta.com przez Filip Ostrowski
 • 2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

 • 2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

 • 2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

 • 2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • 2.11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287)

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 • 3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. 

 • 3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu i-presta.com, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 • 3.3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu i-presta.com, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 • 3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym i-presta.com konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 • 3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i-presta.com konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

 • 3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych. 

 • 3.7. Strona Sklepu internetowego i-presta.com posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 • 4.1. Zamówienia w sklepie internetowym i-presta.com można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

 • 4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

 • 4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą

 • 4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

 • 4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym i-presta.com jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

 • 5.1. W sklepie i-presta.com istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
  - przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
  - za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych. 
 • 5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu [nazwa sklepu] zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 • 5.3. Sklep internetowy i-presta.com umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
  - Tpay.com
  - PayU
  - Paypal

 • 5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży.

 • 5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6 Dostawa

 • 6.1. Zamówione towary są dostarczane w formie elektronicznej na podany przez klienta adres mailowy oraz dostępne w Centrum Pobierania sklepu i-presta.com pod adresem https://i-presta.com/pl/centrum-pobierania
 • 6.2. Dostęp do zamówionych produktów jest nadawany natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.

 • 6.4. Dostawa jest darmowa

§ 7 Odstąpienie do umowy

 • 7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty otrzymania dostępu do produktu.
 • 7.2. Dokonanie zwrotu oprogramowania następuje w formie pisemnego oświadczenia kupującego przesłanego na adres właściciela sklepu, a w przypadku, gdy oprogramowanie było dostarczone na nośniku wymaga również zwrotu nośnika.

 • 7.3. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

§8 Reklamacje

 • 8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
 • 8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

 • 8.3. Reklamacje można składać na adres Wyczółkowskiego 34d, 80-147 Gdańsk w formie pisemnej. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 10 dni roboczych od momentu jej dostarczenia. 
 • 8.4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  8.3.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  8.3.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  8.3.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§9 Zasady publikowania opinii

 • 9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o produkcie/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny
 • 9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

 • 9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym i-presta.com.

 • 9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd. 

§ 10 Dane osobowe

 • 10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

§ 11 Postanowienia końcowe

 • 11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
 • 11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia

 • 11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 • 11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 • 11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 • 11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2022.